Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Thông tin khóa học 2019

Viện Goethe Hà Nội

Khóa học Siêu tốc 8 Tuần Cấp tốc Bán cấp tốc Tiêu chuẩn Nhập cư
Tháng 1 02.01.-12.03. 02.01.-25.02.
Tháng 2 13.02.-09.04. 13.02.-08.04. 13.02.-15.05. 13.02.-13.05.
Tháng 3 18.03.-16.05. 04.03.-12.04. 04.03.-30.05.
Tháng 4 17.04.-14.06. 17.04.-31.05. 17.04.-14.06. 17.04.-12.07.
Tháng 5 20.05.-12.07. 20.05.-12.07. 20.05.-09.08.
Tháng 6 24.06.-16.08. 10.06.-19.07. 24.06.-16.08. 10.06.-30.08.
Tháng 7 22.07.-16.09. 29.07.-09.09. 29.07.-18.10.
Tháng 8 26.08.-18.10. 26.08.-18.10. 12.08.-08.11. 12.08.-08.11.
Tháng 9 23.09.-22.11. 16.09.-01.11. 16.09.-13.12.
Tháng 10 28.10.-20.12. 28.10.-20.12. 28.10.19-17.01.2020
Tháng 11 25.11.-17.01.2020 11.11.-20.12. 18.11.19-12.02.2020 18.11.-14.02.2020
Tháng 12 02.12.-06.03.2020

Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Khóa học Bán Cấp Tốc Siêu tốc SD1/B2
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 01.03.-27.04. 01.03.-26.04. 01.03.-28.05.
Tháng 4
Tháng 5 07.05.-30.06. 07.05.-29.06.
Tháng 6 04.06.-24.08.
Tháng 7 09.07.-01.09. 09.07.-31.08.
Tháng 8
Tháng 9 10.09.-10.11. 10.09.-09.11. 04.09.-30.11.
Tháng 10
Tháng 11 22.11.18-19.01.19 22.11.18-18.01.19
Tháng 12 03.12.18-18.02.19