Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Thông tin khóa học 2018

Viện Goethe Hà Nội

Khóa học Siêu tốc 8 Tuần Siêu tốc 4 Tuần Cấp tốc Bán cấp tốc Tiêu chuẩn Nhập cư
Tháng 1 15.01.-09.02. 22.01.-16.03. 22.01.-30.03. 22.01.-27.04. 17.01.-24.04.
Tháng 2 28.02.-27.03. 28.02.-25.05.
Tháng 3 21.03.-02.05. 21.03.-15.06.
Tháng 4 04.04.-04.05. 04.04.-01.06.
Tháng 5 14.05.-08.06. 07.05.-15.06. 07.05.-25.07. 07.05.-27.07.
Tháng 6 13.06.-10.07. 18.06.-27.07. 04.06.-27.07. 04.06.-24.08.
Tháng 7 16.07.-10.08. 16.07.-05.10.
Tháng 8 15.08.-10.10. 15.08.-12.09. 01.08.-12.09. 01.08.-26.09. 01.08.-31.10. 01.08.-31.10.
Tháng 9 17.09.-16.11. 17.09.-12.10. 17.09.-02.11. 05.09.-04.12.
Tháng 10 22.10.-14.12. 22.10.-16.11. 01.10.-30.11. 01.10.-28.12.
Tháng 11 26.11.-21.01.2019 26.11.-21.12. 12.11.-21.12. 05.11.-23.01.2019 05.11.-25.01.2019
Tháng 12 03.12.-25.01.2019 10.12.-15.03.2019

Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Khóa học Bán Cấp Tốc Siêu tốc SD1/B2
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 01.03.-27.04. 01.03.-26.04. 01.03.-28.05.
Tháng 4
Tháng 5 07.05.-30.06. 07.05.-29.06.
Tháng 6 04.06.-24.08.
Tháng 7 09.07.-01.09. 09.07.-31.08.
Tháng 8
Tháng 9 10.09.-10.11. 10.09.-09.11. 04.09.-30.11.
Tháng 10
Tháng 11 22.11.18-19.01.19 22.11.18-18.01.19
Tháng 12 03.12.18-18.02.19