Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Thông tin khóa học 2018

Viện Goethe Hà Nội

Khóa học Tiêu chuẩn Bán cấp tốc Cấp tốc Siêu tốc Nhập cư
Tháng 1 22.01.-27.04. 22.01.-30.03. 22.01.-16.03. 15.01.-09.02. 17.01.-24.04.
Tháng 2 28.02.-27.03. 28.02.-25.05.
Tháng 3 21.03.-02.05. 21.03.-15.06.
Tháng 4 04.04.-01.06. 04.04.-04.05.
Tháng 5 07.05.-25.07. 07.05.-15.06. 14.05.-08.06. 07.05.-27.07.
Tháng 6 04.06.-27.07. 18.06.-27.07. 13.06.-10.07. 04.06.-31.08.
Tháng 7 16.07.-17.08.
Tháng 8 06.08.-24.10. 06.08.28.09. 06.08.-14.09. 27.08.-24.09. 06.08.-29.10.
Tháng 9 17.09.-26.10. 10.09.-30.11.
Tháng 10 01.10.-23.11. 01.10.-26.10.
Tháng 11 05.11.-2019 05.11.-14.12. 01.11.-28.11. 05.11.-2019
Tháng 12 17.12.-2019 03.12.-28.12. 10.12.-2019

Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Khóa học Bán Cấp Tốc Siêu tốc SD1/B2
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 01.03.-27.04. 01.03.-26.04. 01.03.-28.05.
Tháng 4
Tháng 5 07.05.-30.06. 07.05.-29.06.
Tháng 6 04.06.-24.08.
Tháng 7 09.07.-01.09. 09.07.-31.08.
Tháng 8
Tháng 9 10.09.-10.11. 10.09.-09.11. 04.09.-30.11.
Tháng 10
Tháng 11 22.11.18-19.01.19 22.11.18-18.01.19
Tháng 12 03.12.18-18.02.19